Działalność

Ceny jednostkowe za usługi zagospodarowania odpadówCeny jednostkowe

za usługi zagospodarowania odpadów

świadczone przez Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. w Zakładzie Unieszkodliwiania

Odpadów Komunalnych w Ostrołęce,

ul. Turskiego, 07-401 Ostrołęka,Obowiązuje od 01.01.2020 r.


 
Kod Odpadu

Rodzaj Odpadu

Cena netto

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

140,00 zł/Mg

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

200,00 zł/Mg

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

350,00 zł/Mg

15 01 07

Opakowania ze szkła

140,00 zł/Mg

20 01 01

Papier i tektura

140,00 zł/Mg

20 01 02

Szkło

140,00 zł/Mg

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35


100,00 zł/Mg

20 01 39

Tworzywa sztuczne

200,00 zł/Mg

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

299,00 zł/Mg

20 03 01

Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne

485,00 zł/Mg

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

550,00 zł/Mg

20 03 01

 Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne zmieszane z popiołem
 585,00 zł/Mg
 

Do powyższych cen naliczony zostanie podatek VAT według obowiązujących przepisów