O zakładzie

Historia

            Aby gospodarka odpadami funkcjonowała sprawnie, konieczne jest podejście systemowe. Działania podejmowane Przez Prezydenta Janusza Kotowskiego, prowadzą do stworzenia modelowego systemu gospodarowania odpadami. Jednocześnie realizowane są kluczowe inwestycje mające znaczenie dla gospodarki odpadami.

            W zakładzie tym zostały zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania, wynikające z polskich przepisów oraz zaleceń Unii Europejskiej. Cechą szczególną tego zakładu jest jego walor ekologiczny prowadzący do poprawy stanu środowiska naturalnego i służący jego ochronie. Technologia pozwoli na maksymalny odzysk z odpadów zmieszanych surowców nadających się do dalszego recyklingu.

            Wybudowanie tego zakładu pociąga za sobą również aspekt finansowy gdyż zabezpiecza mieszkańcom Ostrołęki stabilność cenową za odpady. Na rynku prywatnym cena zawsze podyktowana jest chęcią osiągnięcia największego zysku. A za tym idą wygórowane stawki. W przypadku Miejskiej sortowni cena zawsze będzie czynnikiem społecznym czyli interesem mieszkańców Ostrołęki.

            W dniu 10 marca 2010 r. Pan Janusz Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęki złożył wniosek do Starosty ostrołęckiego   o wydanie pozwolenia na budowę „Stacji segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” wraz z niezbędnymi dokumentami do uzyskania pozwolenia na budowę. Starosta ostrołęcki w dniu 12 kwietnia 2011 r. wydał decyzję Nr 273/2011 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na inwestycję.

            Pomiędzy Miastem Ostrołęka reprezentowanym przez Prezydenta Janusza Kotowskiego i Zarządem Województwa Mazowieckiego została podpisana w dniu 12 lutego 2013 r. umowa o dofinansowaniu projektu „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” z indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanego z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach PRIORYTETU IV. „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.2. „Ochrona powierzchni ziemi” regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zgodnie z zawartą umową Miasto Ostrołęka uzyska dofinansowanie do realizowanego projektu kluczowego w kwocie nie przekraczającej 25 531 976,50 PLN i stanowiącej nie więcej niż 70,86% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

            Na podstawie przetargu nieograniczonego, w dniu 26 września 2013 roku została podpisana pomiędzy Miastem Ostrołęka i wybranym wykonawcą, umowa na budowę projektu kluczowego. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie wykonawcy ustalone w formie ryczałtu wynosi w kwocie brutto z podatkiem VAT w wysokości 40 344 000,00 PLN.

            Obecnie budowa zakładu została zakończona i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Oczekuje się wyłącznie na otrzymanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pozwolenia Zintegrowanego, po otrzymaniu którego będzie możliwie przeprowadzenie rozruchów technologicznych i uruchomienie zakładu.

Całkowita powierzchnia zakładu obejmuje ok. 3,72 ha
W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano następujące obiekty i elementyzagospodarowania terenu.

-          Waga samochodowa z budyniem administracyjno socjalnym;

-          Hala technologiczna sortowni;

-          Boksy magazynowe surowców wtórnych;

-          Boksy magazynowe i punkt demontażu;

-          Hala technologiczna kompostowni;

-          Zbiornik odcieków;

-          Plac technologiczny (dojrzewanie, magazynowanie i przeładunek);

-          Garażdla kompaktora

-          Garażna sprzęt technologiczny

-          Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych;

-          Brodzik dezynfekcyjny;

-          Mur oporowy;

-          Kontener socjalny dla pracowników składowiska;

-          Biofiltr powierzchniowy;

-          Układ podczyszczania wód deszczowych z nawierzchni utwardzonych;

W zakładzie znajdzie zatrudnienie ok. 30 osób.

            Do sortowni dostarczane są odpady zmieszane oraz odpady surowcowe, które zostały wysegregowane u źródła tj. pochodzą z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie miasta i okolicznych gmin. Zakład będzie zdolny przetworzyć ok. 60 tys. ton odpadów rocznie. Z tego niewielki procent ma trafić na składowisko.

            W sortowni wydzielane będą między innymi:  karton,  mieszanka papierowa,  folia,  PET (politereftalan etylenu ) z podziałem na kolory,  HDPE (polietylen wysokiej gęstości),  PP (polipropylen),  szkło opakowaniowe,  metale nieżelazne,  metale żelazne, oraz frakcja biodegradowalna, a także frakcja preRDF czyli wsad do paliwa alternatywnego. Wsad będzie przekazywany firmom zajmującym się produkcją paliwa alternatywnego.

Proces obróbki odpadów :

1.       Wszystkie odpady przywożone na teren zakładu będąważone i będąpodlegały ewidencji ilościowej i jakościowej.

2.       Po wstępnej identyfikacji odpady kierowane będądo następujących punktów rozładunku:

Zasobnia odpadów zmieszanych wewnątrz hali technologicznej sortowni:

- Odpady komunalne zmieszane

Boksy przywozowe wewnątrz hali technologicznej sortowni:

- Makulatura,

- Tworzywa sztuczne

Zewnętrzne boksy magazynowe:

- Szkło

- Złom

- Odpady drewniane

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych - boksy zewnętrzne:

Odpady wielkogabarytowe,

Wydzielony boks wewnątrz hali kompostowni:

- Odpady zielone.

3.       Odpady komunalne zmieszane, po przeprowadzeniu czynności ewidencyjno – kontrolnych przy wjeździe na teren zakładu, zostanąskierowane do rozładunku wewnątrz halitechnologicznej sortowni, w przewidzianej do tego celu zasobni na odpady.

4.       Za pomocąukładu przenośników odpady, dostarczane do trybuny sortowania wstępnego.W przypadku odpadów gromadzonych w workach odpady będą podawane poprzez rozrywarkę worków.

5.       Kabina sortownicza posadowiona na konstrukcji wsporczej z kontenerami na odpady wysortowane. W kabinie będzie prowadzony proces wstępnej segregacji odpadów zmieszanych, w celu wydzielenia niektórych składników morfologicznych. Zasadniczym celem segregacji wstępnej powinno byćwydzielenie:

-          Stłuczki szklanej przed jej rozdrobnieniem w czasie dalszych procesów jednostkowych, złomu stalowego i kolorowego;

-          Odpadów problemowych, aby zapobiec ich unieszkodliwianiu wraz z odpadami komunalnymi,

-          Dużych elementów metalowych mogących uszkodzićkolejne urządzenia,

-          Innych składników łatwych do rozpoznania np. tworzywa sztuczne, makulatura.

6.       Sito bębnowe

Do sita bębnowego będądostarczane odpady zmieszane po procesie wstępnej segregacji. Na sicie bębnowym będzie prowadzony proces wielkościowego rozdziału strumienia odpadów. Rozdział odpadów na sicie pozwoli na podział strumienia odpadów zmieszanych na frakcje różniące siępod względem właściwości fizycznych i biochemicznych

-          Frakcja drobna, tj. przesiew, powinna zawieraćmożliwie największąilośćodpadów organicznych podlegających procesom biologicznego rozkładu

Frakcja drobna dz < 80 mm

-          Frakcja gruba tj. odsiew, powinna zawieraćniewielkąilośćodpadów organicznych oraz posiadaćstrukturęumożliwiającąwysegregowanie z niej surowców wtórnych.

Frakcja gruba dz > 80 mm

            Otrzymana po rozdziale mechanicznym odpadów zmieszanych frakcja drobna (biofrakcja - dz < 80 mm) będzie przechodziła przez separator magnetyczny w celu wyreparowania odpadów metalowych. Frakcja drobna charakteryzuje dużązawartościąodpadów organicznych i będzie skierowania do przetwarzania w oparciu o metody biologicznej obróbki odpadów – kompostowanie.

            Frakcja gruba. Frakcja ta, jako odsiew z sita , Za pomocą przenośnika rewersyjnego frakcja gruba będzie mogła byćopcjonalnie, w zalewności od potrzeb kierowana na zewnątrz hali technologicznej do układu jej odbioru lub na linię technologicznądo sortowania surowców wtórnych, gdzie może byćpoddawana segregacji podstawowej.

7.       Separator magnetyczny - Urządzenie będzie wychwytywaćz transportowanych przenośnikiem odpadów, wykorzystując siłęprzyciągania magnetycznego materiały Żelazne. Zrzut odseparowanych ferromagnetyków odbywaćsiębędzie do kontenera samowyładowczego, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie separatora, na posadzce hali. Częściowo wypełniony kontener, będzie transportowany za pomocąwózka widłowego poza obszar hali gdzie będzie rozładowywany do kontenera wielkogabarytowego, otwartego.

8.       Sortowanie ręczne
       Trybuna sortownicza posiadaćbędzie 10 stanowisk sortowniczych wyposażonych w 5 lei zrzutowych do pięciu niezależnych boksów. W węźle sortowania ręcznego będzie prowadzone ręczne wydzielanie surowców wtórnych, z podziałem na frakcje handlowe. W zależności od zapotrzebowania na rynku zbytu można prowadzićrozdział następujących grup odpadów: papier biało – czarny, papier kolorowy, tektura, butelki PET, elementy z PE i PP itd. Ponadto wybierane będą, stanowiące cenny surowiec wtórny, puszki aluminiowe.

       Wydzielone podczas sortowania ręcznego surowce wtórne, które, będąnadawały siędo prasowania (np. makulatura, tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe), będązrzucane, przezleje sortownicze, bezpośrednio na posadzkęhali pod trybunęsortowniczą. Z tego miejscabędącyklicznie kierowane na liniętechnologicznądo prasowania i belowania surowcówwtórnych. Surowce tębędąprzepychane wózkiem widłowym wyposażonym w lemiesz lubalternatywnie ręcznie przez pracownika sortowni.

       Prasowanie i belowanie wydzielonych surowców jest korzystne ze względu na zmniejszenie ich objętości, a co za tym idzie obniżenie kosztów transportu oraz zmniejszenie zajmowanych powierzchni magazynowych.

9.      Dodatkowym wyposażeniem będzie separator optyczny frakcji odpadów o wysokiej kaloryczności tzw. paliwa alternatywnego RDF wraz z przenośnikiem przyspieszającym oraz układem przenośników transportujących.

      Separator optyczny będzie miał za zadanie wydzielenie z frakcji drobnej, poprzez pozytywnąseparacjęodpadów wysokoenergetycznych takich jak: folie, papier, PE/PP itp.,

      Wydzielone pozytywnie odpady zostanąskierowane na przenośnik transportujący, a następnie w zależności od zapotrzebowania na surowce: odpady te będąmogły zostaćpodczyszczone lub też skierowane na zewnątrz hali do prasokontenerów.

10.  KOMPOSTOWANIE

Proces stabilizacji biologicznej odpadów biodegradowalnych (kompostowanie) przebiegać w dwóch etapach. W pierwszym etapie tzw. kompostowanie intensywne odbywać się będzie w boksach żelbetowych znajdujących się w zamkniętej hali. Hala wyposażona w zaawansowany system oczyszczania i filtracji powietrza, aby do atmosfery nie mogły przedostawać się zanieczyszczenia. W drugim etapie kompost będzie dojrzewał na przystosowanym placu. Wytworzony kompost będzie mógł być wykorzystany np. do rekultywacji terenów zdegradowanych lub po doczyszczeniu sprzedawany jako nawóz.

Etapy kompostowania

Etap I – kompostowanie intensywne. Jest to część procesu kompostowania, w trakcie, którego z odpadów organicznych otrzymuje siękompost świeży. W tej fazie materiał ulega higienizacji. Substancje organiczne łatwo poddające siębiodegradacji zastają praktycznie rozłożone i maleje potencjalnie zdolnośćodpadów do emisji substancji zapachowych – trwa ok. 2 tyg.

Etap II – dojrzewanie to etap procesu kompostowania, w którym z kompostu świeżego uzyskuje siękompost dojrzały o ustabilizowanym składzie. W trakcie tej fazy rozkładane sąsubstancje trudno ulegające biodegradacji (np. ligniny) i powstająstabilne struktury próchnicze z wbudowanymi substancjami odżywczymi, odporne na działanie czynników zewnętrznych.

            Stacja segregacji odpadów komunalnych budowana jest w sąsiedztwie istniejącego składowiska odpadów, na którym będą składowane pozostałe odpady nienadające się do wykorzystania. Trwają już prace projektowe dotyczące rozbudowy składowiska o nową kwaterę. W br. został złożony wniosek do Wójta gm. Rzekuń o wydanie decyzji środowiskowej.

Na składowisku odpadów zainstalowany jest system intensywnego odgazowania. Polega na odsysaniu powstającego w kwaterze gazu składowiskowego i spalaniu go w agregacie prądotwórczym.

System składa się z 16 studni wywierconych w kwaterze odpadów, kontenera zbiorczego, kontenera ssawo dmuchawy i pochodni, oraz kontenera z agregatem prądotwórczym o mocy 170 kW.

Przy stacji znajduje się również Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać niepotrzebne meble, gruz budowlany, opony oraz zużyty sprzęt AGD, RTV itp. Taka lokalizacja zakładu prowadzi do stworzenia w jednym miejscu centrum zagospodarowania odpadów.